top of page
  1. (A mhic Iarla nam) Bratach bàna (Son of the Earl of the White Bannners)

  2. Có nì mire rium? (Who will make merry with me?)

  3. Mór a' Cheannaich (Morag the Merchant's Daughter)

  4. Martin Martin

  5. Chì mi na Mórbheanna (I see the mist-covered Mountains)

  6. I bhi a da

  7. Seinn O! (Sing!)

  8. Mìle Marbh'aisg air a' ghaol

  9. Air fail a lail ó

  10. Fraoch à Rónaigh (Heather of Rona)

bottom of page